Messehagler og anden kirkekunst
 Chasuble and other church textiles[ Danish ] 
Et område, der i særlig grad har haft kunstneren Dronning Mrgrethes interesse er  kirkekunst

Dronningen har lavet 4 messehagler med tilhørende antipendier til domkirken i Haderslev.

De 4 messehagler og antipendier bruges på forskellige tidspunkter af kirkeåret.

Dronningen går ind for genbrug. Den flotte orange kjole Dronning Margrethe havde på da hun sammen med Prins Henrik blev modtaget i Kina i 1979, indgår som en vigtig bestanddel i den hvide alterdug og bispekåbe i Haderslev Domkirke, hvor den lyser op i alt det hvide som en prægtig gylden sol.

Se videoen øverst på siden.


Dronningen forklarer, at hun lod sig inspirere af middelalderens måde at udsmykke hjem og kirke på i forbindelse med de største festdage.

Da tog man de fineste tekstiler frem. Man tæppede væggene og lagde de smukkeste stoffer over hynderne.

Folk skænkede værdifulde tekstiler til kirken, som så syede dem om til messehagler og alterduge.

De fire sæt messehageler og antipendier blev udført til Haderslev Domkirke i 1987-88.

Haderslev Domkirke
De fire messehageler blev taget i brug første søndag i advent i 1987. Desuden har hun designet bispekåben, som blev taget i brug ved den årlige reformationsgustjeneste i oktober 2000.

Det store, rene og lyse kor i Haderslev Domkirke prydes af et stort stenalter med en lav tavle med en apostelrække i nederlandsk alabast fra middelalderen. Oven på det står det store gotiske krucifiks med Maria og Johannes.

Stenalteret ses dog kun én gang om året: Langfredag. Resten af året er det dækket af farvestrålende antependier, alterbordforsider, designet af Dronning Margrethe II.

Alle fire messehageler hænger til daglig i glasmontre under Domkirkens kor, hvor de kan ses på tæt hold. De indeholder centrale symboler i kristendommen som viser, hvor omfattende Dronningens viden er, og hvor forankret hun er i den kristne tro.

Billederne har Thorkild taget til artikler i Kirkebladet. Der er sognepræst Henning Wehner, som bærer messehagelerne.

Teksten i omtalen af altertekstilerne er inspireret af artikler i Kirkebladet 2005, 07 og 08, hvor den tidligere kirkeværge Henning Ehlers Olsen fortæller og citerer.
[ Danish ] 
One area in particular has had the artist Queen Mrgrethes interest is religious art

The Queen has made ??4 chasubles with associated antipendier to the cathedral in Haderslev.

The 4 chasubles and antipendier used at different times of the church year.

The queen goes into recycling. The beautiful orange dress Queen Margrethe had on when she and Prince Henry was received in China in 1979, is an important component in the white altar cloth and bishop in Haderslev Cathedral, where it lights up in all white like a magnificent golden sun.

Watch the video at the top of the page.

Queen explains that she was inspired by medieval way to decorate homes and churches on in connection with the biggest party days.

As the train Mon finest fabrics forward. Mon tæppede walls and laid the most beautiful fabrics of the cushions.

People gave valuable textiles for the church, which then sewed them into chasubles and altar cloths.

The four sets of Church vestements was performed to Haderslev Cathedral in
1987-88.

Queen
Margrethe has designed a total of 4 antependia (altar front) and four associated fairs hooked in the liturgical colors. They were brought into service the first Sunday in Advent in 1987. She has also designed bishop, which was commissioned at the annual reformationsgustjeneste in October 2000.

The large, clean and bright chorus in Haderslev Cathedral is decorated with a large stone altar with a low blackboard with a row of apostle in Dutch alabaster from the Middle Ages. On top of it stands the great Gothic crucifix with Mary and John.

Stone altar is seen only once a year: Good Friday. The rest of the year it is covered with colorful antependia, altar covers, designed by Queen Margrethe II.

All four Chasubles hangs on a daily basis in a glass display case in the cathedral choir, where they can be viewed up close. They contain key symbols of Christianity that show how extensive the Queen's knowledge is and where she is rooted in the Christian faith.

The pictures have been taken to Thorkild articles in Church magazine. There is vicar Henning Wehner, who bears chasuble are.

The text in the description of alternative textiles are inspired by articles in the church magazine 2005, 07 and 08, where the former churchwarden Henning Ehlers Olsen says and quotes.


Haderslev

[ Danish ] 
Det hvide altersæt
bruges på kirkens festdage: Juledagene,påskedagene og tiden mellem påske og pinse.

"Den hvide farve er den store fest". Sådan sagde Dronning Margrethe i 1987 om det hvid/gyldne sæt ved ibrugtagningen af de fire sæt altertekstiler til Haderslev Domkirke. Og hun fortsatte: "- til påskedag og de andre helt store festdage i kirkeåret. Men i et hvidt kirkerum, hvad gør man så, for hvidt på hvidt er jo ingenting. Så prøver vi at sætte nogle stærke farver sammen med det hvide og håber på, at de ligesom stemmer det op, så man kan se, at vi har gjort noget ekstra ud af det"

Om hagelen skrev daværende domprovst Søren Lodberg Hvas: "I helt enestående grad er hagelen komponeret ind i helheden. Rygstykket viser et spinkelt kors, som næsten forsvinder i strålekraften fra de lodretgående lysstråler op over hagelens ryg. I forstykket samles det hvidgyldne lysbundt i korsets midtfelt. Hele kompositionen sitrer i sine opspændte former og er en synlig mindelse om den usynlige virkeligheds glans og kraft, som overgår al forstand – og synliggørelse".

Dronningen har brugt mange forskellige stoffer. Gamle og nye og rundt omkring fra mange steder i verden. Et ugeblad fandt senere ud af, at dele af en gul kjole, som dronningen havde brugt på en rejse til Kina, også var blevet brugt. (Se video.)
 
En påske- eller pinsemorgen, hvor det gyldne sæt er fremme, og hvor solen skinner ind gennem de høje korvinduer, og hvor lysene spejles igen og igen i de store lysekroner, og hvor vi synger "I al sin glans nu stråler solen" – da er der fest og lovsang!


Det røde altersæt
Rød er blodets og Helligåndens farve, så det røde sæt bruges kun 2. juledag, Sankt Stefans Dag og på de to pinsedage. Det betyder, at det kun skal bruges tre gange om året. For Dronningen betød det, at sættet "har fået ekstra fart på i farverne, sådan at hvis sognet synes, at det var vel meget, kunne de jo glæde sig over, at det varede længe, før de fik det igen!" 


Sættet er præget af patchwork i stoffer og forgyldt læder. De røde stoffer blev hjembragt af Dronningen fra Egypten, og antependiets motiv er kors i forskellige variationer med indføjede små forsølvede og forgyldte messingskjolde. 

På hagelens rygstykke ses et stort arbejde i patchwork, hvori både kors og det danske flag indgår, endda som kongeflaget med split. På forstykket findes en såkaldt mandorla med Kristi monogram X og P, de græske forbogstaver for KRistus. På hver side heraf ses det første og det sidste græske bogstav Alfa og Omega, et symbol for Gud.

Det grønne altersæt
er det sæt, som bruges oftest, nemlig i hellig tre konger tiden og hele den lange trinitatistid fra pinse til advent, til "hverdags-søndagene i kirkeåret, og det er det sæt, man længst skal se på" som Dronningen sagde. Hun tænkte, at roserne og Sønderjylland hører meget stærkt sammen, så hun blev inspireret af den sønderjyske digter  Brorsons salmer, nok især "Den yndigste rose er funden". Men også Grundtvigs "Hil dig, frelser og forsoner" med linjerne "Du det ser, jeg har i sinde, rosenkrans om kors at vinde".
Derfor ses på rygsiden af hagelen fem roser omkring et kors. De blev broderet af medlemmer af domsognets menighed efter mønstre udarbejdet på grundlag af Dronningens tegninger. Hun broderede selv på forstykket Luthers bomærke i fri form, en rose med et hjerte og et kors i midten, idet hun havde tænkt på, at Haderslev jo var det første sted i Danmark, hvor reformationen kom til udtryk og blev gennemført.


Også antependiet er smykket med roser, idet tre rosenbånd i billedvævet hør hænger på forsiden og et på hver side af alterbordet. Dronningen sagde, at hun nok under udarbejdelsen havde "skævet til nogle gamle roser på Marselisborg, som jeg holder så meget af".[ Danish ]
The white altar
used on church feast days: Christmas holidays, Easter day and the time between Easter and Pentecost.

"The white color is the big celebration." So said Queen Margrethe in 1987 on the white / golden set by the commissioning of the four sets of alternative textiles for Haderslev Cathedral. And she continued: "- for Easter and other major feast days in the church year. But in a white church, what do you do for white on white is nothing.
So we try to put some bright colors with white and hope that they, like voices it up so you can see that we have done something extra out of it "

About hooked wrote then-Dean Soren Lodberg Hvas: "The unique degree is composed hooked into the whole. The back shows a slender cross which almost disappears in the beam power from the vertical-rays above the chin skull back. In front gathered the white golden beam of the cross in the middle field.
The whole composition is quivering in her hooped forms and is a visible reminder of the invisible reality brilliance and power that surpasses understanding - and visibility. "

The Queen has used many different substances. Old and new, from around many places in the world. A magazine later found out that parts of a yellow dress that Queen had spent on a trip to China, had also been used.
(See the video.)
 
An Easter or Pentecost morning, when the golden set is advanced and where the sun shines in through the tall korvinduer and where the lights are mirrored again and again in the large chandeliers, and when we sing "In all its splendor now the sun is shining" - as
there is celebration and worship!

The red altar
Red is the blood and the Holy Spirit's color, so the red set is used only second Christmas Day, St. Stephen's Day and on the two days of Pentecost. This means that it only takes three times a year.
For the queen meant that the kit "has been speeding up the colors, so that if the parish think it was too much, could they do rejoice that it was not long before they got it again!"

The set is characterized by patchwork of fabrics and gilded leather.
The red substance was brought home by the Queen of Egypt, and antependia motif is cruciform in different variations with inserted small silvered and gilded brass shields.

On the chin skull Back piece shows a lot of work in patchwork, which both cross and the Danish flag is included, even as the royal flag with the split. On the front is called a mandorla of Christ monogram X and P, the Greek initials of Christ.
On each side of which is seen first and last Greek letters Alpha and Omega, the symbol of God.


The green altar
is the set that is used most often, namely in the holy three kings time and throughout the long trinitatistid from Pentecost to Advent, the "everyday Sundays in the church year, and it is the set you long to look at" the queen said. She thought that roses Jutland hear very strongly together, so she was inspired by the Southern Jutland poet Brorson's hymns, probably especially "The loveliest rose is found." But Grundtvig "Hail, savior and reconciler" with the lines "You see it, I intend, rosary cross on to win." Therefore, seen at the back of hooked five roses around a cross. They were embroidered by members of the congregation Domsogn for patterns based on Queen's drawings.
She even embroidered on the front Luther logo in free form, a rose with a heart and a cross in the center, as she had thought of that Haderslev course, was the first place in Denmark where the Reformation was expressed and implemented.

Also antependia adorned with roses, with three praise bands in the image woven linen hanging on the front and one on each side of the altar table. The queen said she had enough during the drafting "glances at some old roses at Marselisborg that I enjoy so much."


Det grønne altersæt

 
[ Danish ]  
Det violette altersæt
bruges i advents og fastetiden, som er forberedelsestider til de store højtider jul og påske.

På rygstykket ses et kors af tre sammensnoede gyldne bånd. Foroven krummer et af båndene sig som for at markere et hoved, og de to andre bånd grener sig ud til siderne. Forneden breder de sig ud som rødder på et træ. 
Korset er dødens træ, fordi Kristus led døden på det, men det er også livets træ, som det allerede fandtes i Edens have, og som nu skyder friske skud, fordi Kristus opstod til evigt liv påskemorgen.


Er dette kors med eller uden Kristus? Med den lidende og døende langfredag, eller tomt efter opstandelsen påskemorgen? Begge dele! Kristus er der jo ikke – og alligevel: Der er spor efter Kristus; der er den bøjede guldtråd foroven, og der er store blodsdråber efter tornekronen, naglerne i hænder og fødder, og spydstikket i siden. Han er der altså – men alligevel ikke, for han er jo opstået.

 

 På hagelens forstykke ses en pelikan, som nærer sine unger med sit eget blod, et oldkirkeligt symbol, som nu ikke er meget brugt. Men Dronningen har altså kendt det. I virkeligheden fodrer pelikanen sine unger ved at bøje hovedet mod brystet, så de kan tage, hvad den har gemt i sit store næb. Men i oldkirken fik man den opfattelse, at pelikanen gav dem sit hjerteblod. Da tekstilerne blev præsenteret og taget i brug, sagde Dronningen: "Man har nok følt, at der ikke var så langt derfra til at synes, at det er et symbol på Kristus, der ofrer sig for menneskene med sit eget blod".

 Om antependiet sagde Dronningen: "Jeg ville gerne have, at man sammen med den violette, som er den dystre farve, også fik den røde, som både er blodets farve og har noget optimistisk, men den har også lidt af dramaets farve. Jeg syntes ikke, det gjorde noget, at man også i den violette periode ikke kun huskede det indadvendte og triste, men også det dramatiske i påsken og påskens handlinger. Det er egentlig det, jeg gerne ville, både med messehagelen og med antependiet. Jeg synes selv, at sådan en korsdiagonal er dramatisk i liniespillet."

 

 Det violette altersæt kalder gudstjenestens deltagere til at betænke mange af de vigtigste sider af vor tro: Alvor, besindelse, håb og forventning. Men den fulde glæde og tak venter forude og udtrykkes i de andre tre sæt, det grønne, det røde og det hvid/gyldne.
 


 
[ Danish ] 
The violet altar
used in Advent and Lent as preparation time for the big celebrations Christmas and Easter.
On the back section shows a cross of three intertwined gold bands. Above crumbs one of the bands as to select a head, and the other two bands branch out to the sides.
Below, spreading themselves out like roots of a tree.
The cross is death's tree, because Christ suffered death on it, but it is also the tree of life as it existed in the Garden of Eden, now shoot fresh shoots, because Christ was resurrected to eternal life on Easter morning.

Is this cross with or without Christ? With the suffering and dying on Good Friday, or empty after the resurrection on Easter morning? Both! Christ there is not - and yet: there are traces of Christ who is the bent gold wire on top, and there are large drops of blood after the crown of thorns, nails in hands and feet, and spear socket at the side.
He is so - but maybe not, he's encountered.

 

 
The chin piece lens shows a pelican that feeds its young with its own blood, an early Christian symbol, now not much used. But the Queen is so well known it. In fact, pelican feeding its young by bending your head toward your chest so they can take what it has stored in its large beak. But in the early Church got the impression that the pelican gave them his lifeblood.
Because textiles were presented and put into service, said the queen: "You have probably felt that there was so far away to think it is a symbol of Christ who sacrificed himself to man with his own blood."

 
About antependia Queen said: "I would like to have that, along with the violet, which is the dark color, also got the red, which is both the color of blood and has somewhat optimistic, but it also has a bit of drama color. I did not think it did something that even in the violet time, not only remembered the introspective and sad, but also the dramatic in the Passover and Easter activities. That is really what I wanted, both Chasubles and antependia.
I myself believe that such a cross diagonal line is dramatic in the game. "

 

 
The purple altar call Christian in to concern many of the most important aspects of our faith: earnest, calm, hope and expectation. But the full joy and gratitude ahead and expressed in the other three sets, the green, the red and white / golden.
 

Det grønne altersæt

 

 

[ Danish ]  [ Danish ] (Follows)


Det grønne altersæt

 

[ Danish ]  
Bispekåben
I dronningens design til bispekåben genfindes det hvid/gyldne altersæt, idet tiloversblevne stykker af sættets mange, fine dele blev brugt i nye former, igen i patchwork, på stolaen – det brede bånd som kanter kåben. Den helt hvide kåbe er både vævet og med mønstret stof, som desværre er vanskelige at se på afstand.
Vi genfinder kristusmonogrammet fra den røde hagel, "XP", nu på clipeus, den store krave, som hænger ned på rygsiden, samt rosenmotivet på spændet, som holder kåben sammen.


Kåben er i perfekt samspil med domkirkens øvrige farver, men den kan også i sin diskrete farveholdning passe fint alle andre steder, hvor biskoppen fungerer i ornat. Efter sin prædiken i domkirken takkede biskop Niels Henrik Arendt Dronningen og sagde bl.a.: "Udsmykningen af den hvide kåbe er enkel men stærk. Det er simpelthen et stærkt, enkelt og disciplineret kunstværk."

Spændet, 13,5 cm i diameter og i 18 karat guld, er forarbejdet af guldsmed Bent Gabrielsen i form af en Lutherrose som den, Dronningen selv i sin tid broderede på den grønne hagel. I midten ses et kors i hvidguld på et hjerte i rødguld, omkranset af fem store, klare sten af såkaldt rustikkvarts svarende til de fem roser på den grønne hagel. 

                          
[ Danish ]

In the Queen's design for bishop found the white / golden altar, with remaining pieces of the set many fine parts were used in new forms, again in the patchwork of stoles - the wide band which edges of the fairing. The all-white robe, both woven and patterned fabric, which unfortunately is difficult to see from a distance.
We find Christ monogram from the red hooked, "XP", now at clipeus, the big collar that hangs down at the back, and rose motif on the buckle that holds the fairing together.
The coat is in perfect harmony with the cathedral's other colors, but it may also in its subtle color scheme fit fine everywhere else, where the bishop works in vestments. After his sermon in the cathedral thanked Bishop Niels Henrik Arendt Queen and stated: "The decoration of the white robe is simple but powerful. It is simply a strong, simple and disciplined work of art. "

The spread, 13.5 cm in diameter and in 18 karat gold, is processed by goldsmith Bent Gabrielsen in the form of a Luther Rose as the Queen herself in her time embroidered on the green hooked. In the middle is a cross of gold in a heart in red gold, surrounded by five large clear stones of so-called rustikkvarts corresponding to five roses on the green hooked.
 


 

Det grønne altersæt

 

[ Danish ]  
Sønderborg
Palmesøndag den 16. marts 2008 blev en ny messehagel taget i brug i Sct. Marie kirke i Sønderborg. Haglen, der er en gylden festhagel, er tegnet af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II og udført af Selskabet for Kirkelig Kunst. Jyllandsposten fangede de store smil på festdagen.

Dronning Margrethe og stoftrykker Margrethe Odgaard beundrer resultatet. På forsiden af haglen ses lammet med sejrsfanen. Billedet er fra Lokal-Bladet Budstikken, Sønderborg.

Lillian Damgaard Christiansen applikerer den broderede tornekrans på rygstykkets kors.

Lammet med sejrsfanen på forsiden af haglen er bl.a. broderet i ophøjet guldbroderi og chatérsyning, hvorefter det er applikeret på haglens stof

I haglens røde silkefoer er kunstnerens underskrift og udførelsesåret broderet.


[ Danish ] 
Sønderborg
Palm Sunday
on 16 March 2008 was a new chasuble commissioned in Sct. Marie church in Sønderborg. Hagler, who is a golden celebration Hagel, was designed by Her Majesty Queen Margrethe II and conducted by the Society for Ecclesiastical Art. Jyllands Posten caught the big smile on feast days.

Queen Margrethe and cloth press Margrethe Odgaard admire the result. On the front of the shot seen paralyzed with victory tab. The picture is from Local magazine Budstikken, Sønderborg.

Lillian Damgaard Christiansen appliqué embroidered the crown of thorns of back crosses.

Lamb with victory tab on the front of the shot include embroidered in raised gold embroidery and chatérsyning, after which it is applied on the pellets substance

I hail red silk lining is the artist's signature and execution year embroidered.